MotoMove is beperkt aansprakelijk voor schade of diefstal tijdens het transport, opslag danwel handling tenzij hiervoor een aanvullende verzekering voor is afgelsoten. Alle te vervoeren goederen en/of voertuigen zijn standaard verzekerd volgens CMR-condities. Indien de motorfiets WA Casco / All-risk verzekerd is, is in de meeste gevallen schade en/of diefstal gedekt door uw eigen motorverzekering. Raadpleeg hiervoor uw eigen verzekeringspolis. Indien gewenst kan er een verzekering voor het traject worden afgesloten waarbij assurantiekosten één op één worden doorberekend.

Het te vervoeren voertuig dient in goede conditie te zijn. Dit wilt zeggen vrij van modder of stenen die los kunnen komen tijdens transport. Als er onderdelen die tijdens het vervoer niet goed gemonteerd zijn en ten gevolge daarvan schade aan een ander voertuig veroorzaken, wordt de daaruit voortvloeiende schade verhaald op de eigenaar van het betreffende voertuig. Dit geldt ook voor schades ten gevolge van lekkages.

De motoren mogen een maximale hoogte vertegenwoordigen van ongeveer 135 cm (spiegels en koffers worden niet meegerekend). De motor wordt bij montage in het frame nog enklee centimeters in de vering getrokken. Het is in sommige gevallen noodzakelijk het kuipruitje danwel de spiegels te demonteren. Breedte inclusief koffers is maximaal 105 cm. Lengte maximaal 245. Extra bagage kan worden meegenomen mits deze binnen de afmetingen van het frame passen. Grote motoren zoals een BMW GS Adventure of K1600 zijn geen probleem. INDIEN DE MATEN AFWIJKEN KAN ER ALLEEN IN OVERLEG WORDEN VERVOERD!

Bij het laden en lossen op een door de klant aangegeven locatie dienen de volgende zaken in acht te worden genomen:

  • De locatie van laden en lossen dient door de klant te worden verzorgd;
  • De locatie moet bereikbaar zijn met een vrachtwagen met een lengte van 17 meter, een hoogte van 4 meter en breedte van 2,5 meter;
  • Er dient voldoende ruimte te zijn. Dit betekent tenminste 300 vierkante meter;
  • De ondergrond dient volledig vlak te zijn en bij voorkeur geasfalteerd.

Bij annulering is de afzender/opdrachtgever de onderstaande percentages van de tariefsom verschuldigd afhankelijk van het moment van de annulering t.o.v. de vertrekdatum. Annulering van de opdracht door de afzender/opdrachtgever dient schriftelijk bevestigd te worden.

De datum van gemaakte afspraak geldt als meldingsdatum van de annulering.

  • Binnen 6 dagen voor uit te voeren opdracht 100 % van de tariefsom
  • Bij 4 weken voor uit te voeren opdracht 70 % van de tariefsom
  • Bij 6 weken voor uit te voeren opdracht 60 % van de tariefsom
  • Bij 8 weken voor uit te voeren opdracht 50 % van de tariefsom

Indien er een boeking gedaan is middels de website (www.motomove.nl) en de betaling geschiedt via een derdengeldrekening, wordt de opdracht na betaling beschouwd als zijnde definitief en is het de verplichting van MotoMove hiervoor een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever te verstrekken middels post dan wel e-mail. Indien de opdrachtgever de definitieve opdracht verzoekt te annuleren gelden de hierboven vermelde regels voor het storneren van de betaling door MotoMove voor de volledige opdracht. De stornering van het restant dat na aftrek van de bovenstaande vermeldingen overblijft, dient door MotoMove binnen 14 dagen te geschieden.

Voor ieder transport is een minimum aantal deelnemers vereist en MotoMove behoudt zich het recht voor om bij te weinig deelnemers voor het transport de opdracht te annuleren. In dit geval zal MotoMove de opdrachtgever hier tijdig en binnen de redelijke termijn van 5 weken van op de hoogte stellen en bij reeds voldane betaling van de opdracht door de opdrachtgever, het betaalde bedrag terug storten binnen 14 dagen na kennisgeving van het annuleren van de opdracht.

Indien door overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden een bevestigde opdracht geen doorgang kan vinden, zal MotoMove de opdrachtgever hier tijdig en binnen redelijke termijn van op de hoogte stellen en bij reeds voldane betaling van de opdracht door de opdrachtgever, het betaalde bedrag terug storten binnen 14 dagen na kennisgeving van het annuleren van de opdracht.